5
 

pijlcontact
Stichting Natuurbank Overijssel
Postbus 206
7480 AE Haaksbergen

T 06-14435700
E info@natuurbankoverijssel.nl

Quickscan natuurwaardenonderzoek

Quickscan Natuurwaardenonderzoek

Wanneer een initiatiefnemer plannen ontwikkelt voor ruimtelijke ingrepen of werkzaamheden uitvoert, is de initiatiefnemer in beginsel verantwoordelijk voor het beoordelen of er mogelijke nadelige consequenties voor beschermde flora en fauna zijn. Om dit na te gaan zal het plangebied waar de ruimtelijke ingrepen of werkzaamheden plaats zullen vinden vooraf getoetst moeten worden door deskundigen.

Het doel van de quickscan is om snel te inventariseren of door de geplande werkzaamheden schade kan ontstaan aan populaties van beschermde soorten flora en/of fauna en hoe deze schade beperkt of gecompenseerd kan worden. Tijdens de uitvoering van het verkennende natuuronderzoek wordt het voorkomen van beschermde soorten planten en dieren op de locatie nagegaan. Daarnaast wordt onderzocht op welke wijze de plannen voor de desbetreffende locatie in overeenstemming gebracht kunnen worden met hetgeen bepaald is in de Flora- en faunawet.

SSA voert jaarlijks een groot aantal quickscans uit voor diverse opdrachtgevers, waaronder gemeenten, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en natuurbeherende organisaties. Onze onderzoekers zijn gespecialiseerd in verschillende soortgroepen waardoor we breed inzetbaar zijn en op korte termijn een quickscan uit kunnen voeren.

Terug...
 
 
by Sitework